.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 26 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa dại số 2
08/01/2008
81cm x 63cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hoa

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa dại số 1
17/01/2008
81cm x 63cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hoa

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 1)
1997
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Private Collection, Australia
Hoa

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist