.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 26 họa phẩm

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 2)
01 / 1997
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Private Collection, USA
Hoa

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 3)
01 / 1993
80 cm x 65 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hoa

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 4)
10/02/2008
10cm x 76cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hoa

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist