.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 79 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Giông tố (Số 1)
10/05/2008
63cm x 54cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chọi Trâu (Số 1)

140 cm x 140 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Sài Gòn sau cơn mưa

138 cm x 100 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Giấc mơ
2004
80 cm x 65 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, Canada
Hiện đại 

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist