.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Danh họa Nguyễn Gia Trí (số 3)
14 / 03 / 2001   
72 cm x 90 cm  
Sơn dầu trên vải           
Chân dung        

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại            
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Danh họa Bùi Xuân Phái (số 8)
29/ 04/ 2005
72 cm x 90 cm
Sơn dầu trên vải           
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Danh họa Bùi Xuân Phái (số 7)
30 / 03 / 2011
72 cm x 90 cm
Sơn dầu trên vải           
chân dung        

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist