.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Họa sĩ Anh Khánh
04 / 12 / 1994
80 cm x 65 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Bảo tàng tư nhân Đức Minh, HCM, VN
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Cháu tôi - Lê Vân (Sô 1)
1996
100 cm x 80 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, USA
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Cháu tôi - Lê Vân (Số 2)

52cm x 62 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, USA
Chân dung

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist