.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Tự họa (số 16)
25 / 10 / 1995
40 cm x 50 cm
Sơn dầu trên vải
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Tự họa (số 15)
… / … / 1999
… cm x … cm
Sơn dầu trên vải                       
Chân dung
     
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Thiếu nữ (nâu)
21 / 07 / 2011
45 cm x 54 cm
Sơn dầu trên vải           
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ          

Hiện đại
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist