.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 119 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Tự họa (số 13)
09 / 06 / 2009
60 cm x 70 cm
Sơn dầu trên vải           
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Tự họa (số 12)
15 / 10 / 2004
62 cm x 76 cm  
Sơn dầu trên vải           
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:
Tự họa (số 11)
15 / 06 / 2011
54 cm x 63 cm
Sơn dầu trên vải          
Chân dung

Bộ sưu tập của Họa sĩ

Hiện đại 
248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist