.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 24 họa phẩm

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Nắng Thanh Hóa
09 / 09 / 2006
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Phong cảnh

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Phong cảnh Thanh Hóa
15 / 09 / 2006
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Phong cảnh

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Cổng xưa
18 / 09 / 2004
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Phong cảnh

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Sơn Tây - Chiều vàng

100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Bộ sưu tập của Họa sĩ

Phong cảnh

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist