.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 19 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoàng hôn của các Thiên thần (Số 2)
07 / 04 / 2006
216 cm x 162 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
10,000
Đã bán
Bảo tàng tư nhân Đức Minh, HCM, VN
Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Chư pháp vô ngã (Số 1)

156 cm x 110 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Private Collection, New Zealand
Hiện đại 

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:

Phân loại:

Phong cảnh
1992
138 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Sir Edward Heath - U.K Former Prime Minister
Phong cảnh

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 1)
1997
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Private Collection, Australia
Hoa

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist