.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 19 họa phẩm

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 2)
01 / 1997
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Private Collection, USA
Hoa

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Hoa (Số 6)
30/12/2007
100 cm x 76 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực
 
Đã bán
Bảo tàng Mặt trận Việt Nam
Hoa

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Họa sĩ Bùi Xuân Phái (Số 1)

52 cm x 62 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Paul R Milton Sydney, Australia
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Cô gái Nhật (Số 1)
04 / 03 / 1997
100 cm x 80 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Petronas Oil Company, Malaysia
Chân dung

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist