.Nhà sưu tầm trong nước .Nhà sưu tầm nước ngoài
      
Tổng cộng có 19 họa phẩm
Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Cô gái Nhật (Số 3)
10 / 1996
100 cm x 80 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Petronas Oil Company, Malaysia
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Tự họa (Số 2)

35 cm x 40 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, Australia
Chân dung

Tên họa phẩm:
Ngày sáng tác:
Kích thước:
Chất liệu:
Thể loại:
Giá (USD):
Tình trạng:
Nhà sưu tầm:
Phân loại:

Tự họa (Số 3)
02 / 1996
76 cm x 60 cm
Sơn dầu trên vải
Hiện thực

Đã bán
Private Collection, USA
Chân dung

248 Bức
English | Trang chủError: Table 'thachhoc_ledaichuc.counter_detail' doesn't exist